Opmerkingen van B.J. van Benthem RTG 2-4-2012 over Randvoorwaarden woningbouw De Cloese

Van de Gemeenteraad wordt binnenkort een beslissing verwacht over de randvoorwaarden voor woningbouw op het terrein van de voormalige politieschool De Cloese te Lochem. Er is een voorstel  van de ontwikkelaars Van Wijnen/Viverion voor de bebouwing van 17 kavels met maximaal 22 wooneenheden op het terrein waar de gebouwen stonden van de voormalige politieschool en het schoonmaken en veranderen van de bestemming van het aan de andere zijde van de Keppellaan gelegen perceel met de verwaarloosde atletiekbaan. Het is de verdienste van de heer Schepers dat hij er in is geslaagd de omwonenden, waartoe mijn vrouw en ik behoren, tot een gezamenlijk standpunt te brengen dat heel dicht in de buurt komt van het door de ontwikkelaars voorgestelde plan. Alleen willen de omwonenden niet meer dan 16 wooneenheden op 16 kavels.

Aan U wordt gevraagd binnenkort een oordeel te vellen.

Mijn vrouw en ik zijn de enige aanwonenden van de voormalige politieschool aan de noordelijke kant van de Berkel. Ons terrein, Diepenbroeck en het Mariabos met een oppervlakte van circa 10 ha, omsluit de terreinen van de Cloese waar de activiteiten gaan plaatsvinden. Daarom wil ik hier ook ons persoonlijk standpunt ter tafel leggen. Dat wijkt weinig af van het gezamenlijk standpunt van de omwonenden, maar ik wil toch een paar accenten plaatsen. Die betreffen het aantal te bouwen wooneenheden en de natuurwaarde van de omgeving.

Bouw het niet te vol is het klemmend verzoek en zet geen twee-onder-een-kap-woningen neer. Een aantal van 16 wooneenheden op dit betrekkelijk kleine terrein is al veel. Het betreft hier het buitengebied van Lochem en een klomp woningen op een klein stukje grond zal blijven opvallen. Het is ook de vraag of het financieel nodig is. Sommige onroerend goed geleerden stellen dat minder (dus grotere) kavels een betere totaalopbrengst generen voor de ontwikkelaar. In dit verband wil ik ook wijzen op het feit dat in het oorspronkelijke gebied van de Cloese aan de zuidkant van de Berkel, dat groter is, slechts 9 woningen staan. Verder wijs ik erop dat er al vergunningen zijn verstrekt voor minimaal vier wooneenheden in het kasteel van de oude politieschool aan de noordkant.

Mijn tweede opmerking betref de natuurwaarde van de omgeving. Die is groot. Het rapport dat wij vorig jaar lieten maken door Alterra, het wetenschappelijk bureau van de Universiteit van Wageningen, omschreef het Mariabos en Diepenbroeck als:

oude bosgroeiplaatsen. Het huidige bos is kwelgevoed met een hoog aandeel dood hout. De hydrologie is een zeer bepalende factor voor de vegetatiekundige samenstelling. Oude, rijke bosgroeiplaatsen zijn redelijk zeldzaam. Opnamen uit het gebied kwalificeren voor het habitattype “beekbegeleidend bosdat onder de Habitatrichtlijn beschermd is’

De ontwikkelaars Van Wijnen/Viverion hebben het schoonmaken en het veranderen van de bestemming ‘sport’ in bestemming ‘bos’ van het perceel van de voormalige atletiekbaan toegezegd als onderdeel van het bouwplan voor woningen aan de andere zijde van de weg. Die toezegging is onlosmakelijk verbonden met het positieve standpunt van de omwonenden ten opzichte van de plannen. De herinrichting van het perceel van de atletiekbaan is een belangrijk winstpunt voor de natuurwaarde van het omliggende Mariabos. Het betreffende perceel werd destijds bij aanleg van de baan opgehoogd en die grond is waarschijnlijk hard nodig aan de andere kant voor het opvullen van de grote gaten die ontstaan bij het slopen van de kelders van de oude schoolgebouwen.

Diverse rapporten over het terrein van de atletiekbaan noemen ook archeologische waarden. Alles  wijst dus erop dat een zorgvuldige aanpak een vereiste is. Ik wil daar graag bij betrokken zijn. Regelmatig overleg tijdens de uitwerking en uitvoering van de plannen met mij als aanwonende zou ik dan ook zeer op prijs stellen.