Maart 2022:

Mei 2017:

Februari 2017: Brief bezorgde omwonenden en andere inwoners Lochem naar B&W en Raad van Lochem.

Januari 2017: Rechter tikt gemeente op de vingers (Stentor 5/1) 

Maart 2016

Kan een brand bij het bedrijf Doornberg in Almen bestreden worden? Dat was de vraag van de Brandweer IJsselstreekVeiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Deze moet als er brand uitbreekt vanuit Zutphen komen blussen. Het onderzoeksrapport van de Anteagroup in Deventer ten behoeve van de Brandweer leverde verontrustende conclusies.

Lees meer>>

Juli 2014 Topwoodterrein

Het perceek Schegggertdijk 7 te Almen, beter bekend als “Topwoodterrein”,  is een solitair bedrijveterrein gelegen in het buitengebied ten westen van Almen in de gemeente Lochem en grenst aan het Twentekanaal en aan een bosgebied in de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Momenteel ligt er bij de gemeente Lochem een aanvraag voor een omgevingsvergunning om de milieubelasting te verhevigen in het kader van het recyclen van rubberproducten.  De Stichting Mooi Lochem vindt dit onaanvaardbaar en verzoekt het gemeentebestuur de betsaande kaders niet te verruimen.

Op dit perceel was destijds gevestigd het houtopslag- en bewerkingsbedrijf Topwood. Het gevaar van bodemverontreiniging was reëel en deed velen huiveren. Toen het Twentekanaal ter hoogte van genoemd perceel moest worden uitgebaggerd, bleek de grond verontreinigd en was de maat vol. Na jaren van debatteren in de raad, vergaderingen in het college, vele rapporten van deskundigen en discussies met de Almense bevolking was het dan eindelijk zover. In 2008 vertrok Topwood definitief uit Almen. Iedereen opgelucht. De toenmalige wethouder beloofde de omwonenden dat er nu rust zou komen in de buurt, of zoals hij het verwoorde: ik wil hier geen gedonder meer. Er is meer dan genoeg ellende geweest over dit perceel. Zowel de gemeente Lochem als de Stedendriehoek hebben uitgesproken er naar te streven bedrijven bij bedrijven te klusteren. Met deze uitspraken zou je denken dat er nimmer meer toestemming wordt verleend voor bedrijfsactiviteiten op bovengenoemde locatie solitair in het groene buitengebied.

In de zomer van 2011 werd het “Topwoodterrein” geveild. De nieuwe eigenaren hadden nog geen vastomlijnd plan. Er was sprake dat het perceel zou worden opgedeeld in meerdere kavels en bestemd voor woningbouw. Daarop volgde echter spoedig een radicale koerswijziging In het voorjaar van 2013 nam het rubberverwerkingsbedrijf  Doornberg Recycling bezit van het terrein. Dit bedrijf zamelt afgedankte banden (auto, tractor, etc.) en andere rubber producten in en verwerkt deze producten deels tot granulaat. De rest wordt weer afgevoerd nadat het gesorteerd is. Geen “schoon” bedrijf dus. De kans op weer milieuschade wordt gevreesd door alle omwonenden.

Natuurlijk moest er ook een omgevingsvergunning komen van de gemeente. Die werd aangevraagd toen het bedrijf zijn intrek al had genomen. De gemeente heeft deze vergunning echter niet afgegeven op basis van het door de gemeenteraad in 2010 vastgestelde bestemmingsplan, maar op basis van een foutieve lijst die op internet circuleerde. Bij de gemeente bleek lang niet alles op orde te zijn. In de foutieve digitale versie van het bestemminsplan was sprake van Scheggertdijk 5: een houtconserveringsbedrijf categorie 4.1. (Scheggertdijk 5 betreft de naastgelegen woning). In het vastgestelde bestemmingsplan wordt gesproken over Scheggertdijk 7: opslag van  houtproducten, categorie 3.1. De buurt en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie tekenden hier bezwaar tegenaan. En met succes, de vergunning werd ingetrokken zonder dat deze ook maar bij de bezwarencommissie besproken hoefde te worden. Het was dus duidelijk dat er niets van klopte.

In maart 2014 diende het bedrijf een uitgebreide aanvraag in om de definitieve omgevingsvergunning te verkrijgen. Het college is nu voornemens een vergunning te verlenen en het ontwerpbesluit hiervoor is opgesteld. Het ziet er naar uit dat Doornberg Recycling zal vallen onder milieucategorie 3. 2. Voor aan aantal activiteiten die het bedrijf op deze locatie wil gaan uitvoeren en die onder zwaardere industrie vallen lijkt de gemeente zelfs voornemens ontheffing te verlenen, Dit betekent verhevigen van milieubelasting in een vanuit milieuoogpunt zeer gevoelig gebied. Stichting Mooi Lochem en vele anderen vragen zich af waarom de gemeente zich aan deze  verheviging van industriële activiteit in het buitengebied wil branden, terwijl de gemeente dit helemaal niet hoeft te doen. Waarom de ontheffing verlenen als er geen kritieke noodzaak voor bestaat.

In het ontwerpbesluit staat dat de activiteiten pas mogen beginnen zodra het besluit in werking treedt. Wordt eerder gestart met de werkzaamheden, dan kan het zijn dat hiervan proces verbaal wordt opgemaakt. Doornberg draait al sinds april 2013 in feite illegaal en wordt door de gemeente Lochem gedoogd. Waarom? Passen in het waardevolle buitengebied van Lochem doen de activiteiten van dit bedrijf niet. Een plaats op een van de leegstaande bedrijventerreinen in de gemeente Lochem is de enig juiste oplossing. Het is nu aan het gemeentebestuur van Lochem om dit ontwerpbesluit goed op zijn waarde te schatten en een blijvende beschadiging van de milieu- en leefwaarden te voorkomen.

Zie ook: Gemeente Lochem – Beoordeling binnenplanse afwijking Scheggertdijk 7 Almen

Situatie juli 2014
DSCF0644

 

Brandgevaar?
DSCF0642