In totaal zijn ruim 1500 zienswijzen ingediend.

De zienswijzen zijn inmiddels opgenomen en beantwoord in de
zogenoemde Nota van Antwoord bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Milieueffectrapportage ‘Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering
Oost-Nederland’.

Lees meer >>