Aan burgemeester en wethouders van Lochem – 23 april 2019

Mooi Lochem mag als volgt reageren.

Herhaaldelijk hebben we in de afgelopen jaren ons verzet tegen de ontwikkeling van Diekink.

Het voorontwerp plan betreft nu een gedeelte van het terrein dat de gemeente in eigendom heeft.

Naar ons is gebleken is er meer dan voldoende politieken steun voor het voorontwerp plan en zal inspraak daarop dit standpunt niet veranderen.

Het lijkt ons dan ook niet zinvol in dit stadium ( van inspraak) allerlei argumenten naar voren te brengen.

Wij mogen nu dan ook volstaan met verwijzing naar onze eerdere reacties.

We mogen daaraan in dit stadium nog wel het volgende toevoegen.

Wat betreft de invulling binnen  het plan zijn we van mening dat het plan in ieder geval sowieso al geen rekening houdt met de ligging binnen het landelijk gebied, zoals : het toestaan van bouwpercelen zonder beperking van -dan wel veel te grote- perceelsomvang, de toegestane maximale hoogte van gebouwen van 12 meter, het toestaan van  bedrijven in de cat. 4 en groenstroken die veel te smal zijn voor een goede landschappelijke inpassing.

Klik hier voor kopie brief verstuurd aan het College van B&W Lochem.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over plannen gemeentebestuur voor nieuw bedrijventerrein in buitengebied van Lochem.