Stichting Mooi Lochem maakt zich sterk voor behoud en waar mogelijk verbetering van het Lochems buitengebied.

In het kader van haar “groeiambitie” is het gemeentebestuur van Lochem van plan in fases een nieuw bedrijventerrein “Diekink” aan te leggen aan de Rossweg te Laren in het mooie buitengebied over de spoorlijn buiten de stad Lochem. De onderbouwing van nut & noodzaak is niet aangetoond en rechtvaardigt niet de voorziene verstening van dit stuk historisch groene waardevolle landschap. Om afzien van de plannen kracht bij te zetten heeft Stichting Mooi Lochem gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen bij de Raad van Lochem tegen het ontwerp bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Diekink (fase 1), dat t/m 22 april ter inzage heeft gelegen.

Het gaat nu om fase 1 (netto 6,5 ha); of de volgende fases in de toekomst ook nog aan bod komen is nog maar zeer de vraag. Fase 1 ligt niet aan de Rengersweg op de hoek Rengersweg/Rossweg,maar verderop aan de Rossweg midden in het landschap.Dit  komt omdat de gemeente niet de benodigde gronden aan het fietspad langs de Rengersweg heeft kunnen aankopen.

Aanvankelijk was het de bedoeling Diekink te ontsluiten via een toegangsweg over de spoorlijn vanaf het bedrijventerrein Aalsvoort. Dat plan is kennelijk niet gelukt en er is toen maar gekozen voor een ontsluiting aan de Rossweg met een omweg van 1,5 km via de Rengersweg.      


Klik hier om pdf kopie van de ingediende Zienswijze te lezen.

Hierbij  een korte samenvatting van de ingediende Zienswijze (afgezien van allerlei ingebrachte juridische argumenten).

 • De verwachting is dat er na 2025 gelet op toekomstige ontwikkelingen- zoals vergrijzing-in de regio nog nauwelijks behoefte zal bestaan aan de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, zoals ook blijkt uit de toelichting bij het bestemmingsplan..
 • Uit recente cijfers blijkt dat Lochem zeer goed scoort qua werkgelegenheid.
  Het aantal banen in de industrie bedraagt echter slechts 13,9 procent van het totale aantal banen. Werkgelegenheid in Lochem is dan ook bepaald niet afhankelijk van industrie, maar met name in toenemende mate van andere sectoren als zorg, toerisme en dienstverlening.
 • Gelet op de landschappelijk zeer kwetsbare omgeving van Lochem is het voortdurend ontwikkelen van nieuwe industrieterreinen in het buitengebied uit het oogpunt van werkgelegenheid dan ook niet te rechtvaardigen en doet ernstig afbreuk aan de ambities van de gemeente omtrent bevordering van toerisme en recreatie.
 • Ook worden door de gemeente nog volop voldoende kantoorlocaties en locaties voor meer kleinschalige, gemengde bedrijven te koop aangeboden zoals in de plannen Stijgoord en Hanzepoort.
 • Lochem beschikt over een onevenredig grote voorraad aan bedrijventerreinen.
 • Uit overheid projecties is duidelijk, dat in de regio Stedendriehoek binnen het bestaand stedelijk gebied in de bestaande behoefte ruimschoots kan worden voorzien. Zo liggen de beschikbare regionale terreinen van Zutphen en Deventer op korte afstand van de kern Lochem en dienen bedrijven die meer dan lokaal zijn georiënteerd naar deze terreinen te worden verwezen.
 • De locatie Diekink is volstrekt ongeschikt. De locatie Diekink is geprojecteerd in een kleinschalig coulissenlandschap dat een belangrijke, landschappelijke en toeristische schakel vormt tussen het landgoed Ampsen, Diekins Riet, de Flesch en het landgoed het Ross.
 • De plannen voor de aanleg van het bedrijventerrein fase 1 is uitsluitend gebaseerd op al dan niet geslaagde aankopen van de grond door de gemeente. Een dergelijke opportunistische benadering voldoet niet aan planologische eisen, waaraan een bestemmingsplan moet voldoen en heeft niets te maken met een juridisch vereiste goede ruimtelijke ordening.
 • Ook door de onzekere economische ontwikkelingen als gevolg van de Coronacrisis zijn de ramingen waarop het ontwerp bestemmingsplan is gebaseerd hoogst onbetrouwbaar en is de aanleg door de gemeente van een nieuw bedrijventerrein in het buitengebied ook om die reden volstrekt onverantwoord.


Klik hier voor meer informatie over “Plan Diekink”.