STICHTING MOOI LOCHEM

Start N I E U W S Media Stichting ML Contact Links Archief Sitemap Zoeken

              

   Toekomstvisie Lochem 2030       Ontwikkelingen de Cloese     Uitbreiding Lochem Oost     Visie Wonen & Werken      

Ecorys rapport Is Lochem af? Hoeft niet groter Ondeugdelijke cijfers Uitbreiden oostkant Info bijeenkomst Camping op tocht Eigen regie Uitbreiding oosten 2000 woningen Onderzoek Andere mening Reuvekamp Strop door krimp

 


Uitbreidingsplannen Lochem Oost

De uitbreidingsplannen van de gemeente Lochem in Lochem Oost zijn op de lange baan geschoven.

 

Klik hier voor aparte website over laatste politieke ontwikkelingen.

Of zet  http://lochemoost.googlepages.com/nieuws in uw favorieten.


Berichtgeving in de Stentor van 13 september  2010

Lochem-Oost als bouwlocatie in ijskast

LOCHEM - Lochem ziet af van de koop van gronden in het gebied Lochem-Oost. Daartoe hebben B en W onlangs besloten.

Ze benadrukken dat daarmee het gebied, globaal gelegen tussen de Berkel, Keppellaan en de Tusselerdijk, niet uit beeld raakt als woningbouwlocatie. In Lochem-Oost heeft de gemeente al vier hectare grond in eigendom. Voor nog eens twee percelen, die samen zeven hectare zijn, en twee kleinere stukken van elk zevenduizend vierkante meter, had de gemeente overeenstemming bereikt met de eigenaren. Zo was de gemeente akkoord met drie verschillende grondbezitters


Zoals de stichting Mooi Lochem diverse keren betoogd heeft, speelt de stagnerende vraag niet alleen in Lochem,

de Stentor,

15 september 2010

 

Klik voor vergroting

 

 

 


Overdosis aan bouwplannen

Klik  op artikel voor vergroting

Financieel dagblad, 27 oktober 2009


Persberichten over ontwikkelingen in Lochem Oost

persbericht 14 - 16/09/2009       Forse kritiek op voorlopig besluit gemeenteraad voor aankoop grond in Lochem Oost

persbericht 13 - 02/09/09   Verbazing over geplande aankoop grond in Lochem Oost


Bevolkingsdaling vraagt vooruitziende blik

Klik hier voor meer informatie 
 

 
Bevolkingskrimp NRC 22 maart 2008
Klik hier voor artikel uit de NRC over de bevolkingskrimp

Stiggoor zeer bezorgd over uitbreiding Lochem !!

Bewoners van de wijk Stiggoor zijn zeer bezorgd over de uitbreidingsplannen van de gemeente Lochem aan de oostzijde van Lochem. Klik hier voor meer informatie op aan andere website.


De bevolkingsdaling is een feit. Maar krimpen biedt kansen.

Lees het artikel uit de Achterhoek Magazine van 14 februari 2008 door op onderstaande knop te klikken

Bevolkingsdaling een feit


Forse strop door krimp bevolking

In het Financieel Dagblad van 3 mrt staat een artikel over de Groningse hoogleraar vastgoed Ed Nozeman die betoogt dat de komende bevolkings-krimp leidt tot vermindering van de woningvoorraad. Alleen al in de drie noordelijke provincies zullen de komende decennia ruim 3.600 woningen moeten verdwijnen. Klik hier om het artikel te lezen


Gorssel maakt ernstig bezwaar tegen uitbreiding

Ook elders in de gemeente Lochem maken bewoners bezwaar tegen uitbreidingsplannen. Klik op onderstaande link voor meer informatie

www.reuvekampzuid.nl

Voor een bijbehorend krantenartikel klik hier


Achterhoek krimpt 't snelst

door Willemien Weerman

LOCHEM/ZUTPHEN - De Achterhoek krijgt als eerste regio in de provincie Gelderland te maken met een krimpende bevolking.

Het aantal inwoners, nu nog 300.000, neemt met 0,2 procent per jaar af. Dat betekent dat de Achterhoek het in het jaar 2025 met 7.000 mensen minder moet doen.

Dit blijkt uit cijfers van het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid. Dit bureau heeft verschillende prognoses van de bevolking gecombineerd. In De Vallei, Rivierenland en het Knooppunt Arnhem blijft de bevolking voorlopig nog groeien, maar ook daar treedt op termijn een daling op.

Tot 2025 zullen 260 van de 467 Nederlandse gemeenten met krimp te maken krijgen. Na 2033 treedt er volgens Leo Klinkers van het Kenniscentrum een structurele daling van de bevolking op. In dat jaar heeft Nederland de top van 17 miljoen inwoners bereikt.

Krimp is geen nieuw fenomeen. In Europa hebben vooral veel Oost-Europese landen al sinds de jaren negentig hun bevolking zien slinken. Polen bereikte in 1999 de top van de bevolkingspiramide, Tjechië in 1995 en Roemenië in 1990.

In ons land werd als eerste Zuid-Limburg (in 1994) geconfronteerd met een daling van de bevolking, met alle gevolgen van dien. Scholen krijgen minder leerlingen, er worden minder woningen gebouwd, soms zelfs gesloopt en door de vergrijzing zijn er veel mensen nodig in de zorgsector.

                             (De Stentor 8 feb 2008)


 

 

 

 

   Uitbreiding Lochem?       Nu niet!  

De informatieavond op 19 februari in de Lochemse Schouwburg zal de wethouder niet snel vergeten. Een overvolle foyer, met vooral betrokken burgers, die zich zorgen maken over de uitbreidingsplannen van het college. Wethouder Kottelenberg hield een kort betoog waarin hij in feite te kennen gaf dat Lochem moet groeien. Het waarom hiervan bleef onduidelijk. Gedeputeerde Peters was iets duidelijker. Hij verwacht binnenkort nieuwe cijfers over de bevolkingsontwikkeling in de provincie en wilde daarom niet op de zaken vooruit lopen. Wel gaf hij aan, dat voor starters en senioren woningen moeten worden gebouwd, waarbij hij aantallen noemde, die ooit (!) eens door de gemeente aan hem waren verstrekt. Gerrit Jan Schepers van Stichting Mooi Lochem betoogde, dat uitbreiding absoluut op dit moment de verkeerde weg is, omdat er voldoende ruimte is om de noodzakelijke woningen op inbreidingslocaties te bouwen. De cijfers, die op de website www.mooilochem.nl zijn terug te vinden, spreken duidelijke taal en geven de trend aan voor de eerstkomende jaren. Stichting Mooi Lochem ziet niets in grootschalige uitbreiding van Lochem en daarmee aantasting van het buitengebied. De stichting stelt zich op het standpunt, dat eerst onomstotelijk moet worden bewezen dat uitbreiding echt nodig is, voordat je overgaat tot onomkeerbare beslissingen. Nú uitbreiden in het buitengebied is onder de huidige omstandigheden absoluut de verkeerde actie. De bevolking krimpt in de Achterhoek sinds 2005. Ook in de Stedendriehoek beraden de gemeentebesturen zich of de ambitieuze nieuwbouwplannen van de laatste tijd naar beneden moeten worden bijgesteld om leegstand van de bestaande woningen in de nabije toekomst te voorkomen. Eigenlijk is het een landelijk probleem dat gemeentebesturen en andere beslissers verouderde cijfers hanteren om zo hun gelijk te halen. Je hoeft maar een enkele aflevering van het TV-programma ‘Landroof’ te hebben gezien om te weten wat er aan de hand is. Dat gemeentes moeten bouwen om de trend van ‘minder mensen wonen onder een dak’ op te kunnen vangen is begrijpelijk. Je wilt nu eenmaal niet teruglopen in inwoneraantal. Aan grote projecten voor huizenbouw en industrie is ook in Lochem geen behoefte en zullen onherroepelijk leiden tot leegstand elders in het land. En willen groeien met die wetenschap kun je toch bijna onbehoorlijk bestuur noemen.

Was het niet de heer Kottelenberg zelf die aangaf dat Lochem moet bouwen voor de eigen bevolking? 

De wethouder heeft het rapport van Ecorys over woningbouw in de gemeente Lochem en Gorssel bestudeerd. Via de media meldt hij, dat de cijfers in het rapport niet zouden kloppen en dat zijn cijfers actueel zijn.  Maar het rapport is van latere datum dan de cijfers die het college hanteert en dat is wel een gegeven waar je niet omheen kunt. Laten we vooral blijven kijken naar rapporten van deskundigen die in de komende weken en maanden worden gepubliceerd, immers de nieuwste ontwikkelingen liggen het dichts bij de waarheid.

Stichting Mooi Lochem, 4 maart 2008

Klik hieronder voor het officiële verslag van de bijeenkomst.

Verslag Infobijeenkomst 19 feb 2008


mailbericht aan sympathisanten:

                                                      12 februari 2008

Stichting Mooi Lochem

Geachte heer/mevrouw,

De discussie over de uitbreiding van Lochem met een nieuwe woonwijk is in volle gang. Met enige regelmaat verschijnen in de pers artikelen over dit onderwerp. Om meer dan één reden worden de plannen kritisch beoordeeld. Het College van B&W denkt dat Lochem moet uitbreiden omdat er veel vraag zou zijn naar nieuwe huizen. Meerdere instanties, waaronder de Provincie Gelderland, CBS en andere overheidsinstituten spreken al een aantal jaren over bevolkingskrimp. De uitkomsten van nieuwe rapporten t.o.v. voorgaande rapporten zijn telkens naar beneden bijgesteld. Ook in de Achterhoek is inmiddels de neergaande trend gaande.

Op onze website www.mooilochem.nl hebben wij de informatie over dit onderwerp verzameld en middels grafieken aangetoond in welke richting de bevolking zich binnen onze gemeente zeer waarschijnlijk zal ontwikkelen.

Op dinsdag 19 februari, aanvang 19.30 uur vind er in de foyer van de Schouwburg een informatieavond plaats over de uitbreiding van Lochem. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor het stellen van uw (kritische) vragen aan het College.

Op deze avond zullen ook raadsleden aanwezig zijn, die aandachtig de discussie zullen volgen. Zij zullen over een aantal maanden de uiteindelijke beslissing moeten nemen over de eventuele uitbreiding.

Wij rekenen op een grote opkomst, immers dit is een onderwerp, dat iedere Lochemer aangaat.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de Stichting Mooi Lochem.

Stiggoor 77                  Tel. 0573 257388  

7241 LD Lochem          Fax. 0573 252707  

Email. secretariaat@mooilochem.nl     


Groei-ambitie gemeente Lochem gebaseerd op ondeugdelijke cijfers

Het college van B & W gaat in haar Visie Wonen en Werken uit van een bouwbehoefte van zo’n 1200 woningen in de periode 2007 tot en met 2019. Een groei van maar liefst 20% en dat in een tijd waarin steeds meer duidelijk wordt dat de bevolking eerder af dan toeneemt.

Tijdens voor inwoners georganiseerde informatieavonden beroept het college zich op het feit dat de gemeenteraad heeft ingestemd met haar Visie Wonen en Werken, maar wanneer deze  gebaseerd is op ondeugdelijke cijfers kan geen sprake zijn van draagvlak gestoeld op democratische besluitvorming.

Overigens betekent de vaststelling door de Raad niet dat de Raad groen licht geeft voor woningbouw op de locaties die het college op het oog heeft.

Het gemeentebestuur spreekt over daling van het aantal personen per huishouden en de afname van de bevolkingsgroei. Om de algemene voorzieningen van de gemeente op peil te houden is terugloop van de bevolking niet wenselijk, , aldus de zienswijze van het college. Echter bij de vaststelling van het kwantum laat zij de provinciale cijfers links liggen, gaat ze uit van een te hoog aanvangstekort en houdt geen rekening met de te verwachte bebouwing in het buiten-gebied volgens de FAB regeling.

Bouwen om Lochem op peil te houden? Ja, maar op geen stukken na in de mate die de gemeente haar inwoners thans voorhoudt.

Lees de visie van Stichting Mooi Lochem: ‘Uitbreiding woningbouw Lochem, een bezinning’.  Klik op de knop hieronder.

Uitbreiding; een bezinning


Aandacht in media voor uitbreidingsplannen Lochem

De media besteedt ruim aandacht aan de uitbreidingsplannen aan de oostkant van Lochem, de aanleidingen, de gevolgen maar ook de discussies hierover.


Lochem koopt meer grond

de Stentor,  22 oktober 2009

Klik voor vergroting

 


Raad pas op je tellen

de Stentor,  8 oktober 2009

Klik voor vergroting

 


Raad richting afgrond

de Stentor, 17 september 2009

Klik op artikel voor vergroting

 

 

 


Steun bouw Lochem Oost

de Stentor, 16 september 2009

Klik op artikel voor vergroting


Lochem loopt onaanvaardbaar risico

de Stentor, 4 september 2009

Klik op artikel voor vergroting


Ingezondenbrief van werkgroep Reuvekamp Zuid aan B&W

            de gids, 27 maart 2008

Klik op de knop Brief aan B&W


Niet Serieus genomen

Klik op artikel voor vergroting

 de Stentor, 18 maart 2008


Twijfel politiek bouw huizen

  Klik op artikel voor vergroting

 de Stentor, 13 maart 2008


- Ecorys baseert zich vlgens Lochem op verkeerde cijfers

                de Stentor, 28 februari 2008

- Reuvekamp bouw onnodig

                de Stentor, 26 februari 2008

- Is Lochem af of niet, dat is de ...

                de Stentor, 14 februari 2008

- Lochem hoeft niet groter

                 de Stentor, 13 februari 2008

- Groei-ambitie gemeente Lochem gebaseerd op ondeugdelijke cijfers

                 EXTRA nieuws 13 februari 2008

- Lochem breidt uit aan oostkant

                  Berkelbode,  12 februari 2008

- Informatiebijeenkomst uitbreiding

                 EXTRA-nieuws, 6 februari 2008

- Lochem breidt uit naar oosten  

                 de Stentor, 25 januari 2008

- Lochem; 2000 woningen erbij

                 de Stentor, 25 januari 2008

- Regie in eigen handen

                 de Stentor, 25 januari 2008

- Camping op de tocht

                 de Stentor, 29 januari 2008

- College onderzoekt uitbreiding

                  EXTRA-nieuws, 30 januari 2008


Afwijkende meningen

Er is natuurlijk sprake van vrije meningsuiting. Klik hier voor ingezonden brief in de Stentor van 16 februari.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start ] Ecorys rapport ] Is Lochem af? ] Hoeft niet groter ] Ondeugdelijke cijfers ] Uitbreiden oostkant ] Info bijeenkomst ] Camping op tocht ] Eigen regie ] Uitbreiding oosten ] 2000 woningen ] Onderzoek ] Andere mening ] Reuvekamp ] Strop door krimp ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@mooilochem.nl.  Laatst bijgewerkt: 29 mei 2011