STICHTING MOOI LOCHEM

Start N I E U W S Media Stichting ML Contact Links Archief Sitemap Zoeken

              

   Toekomstvisie Lochem 2030       Ontwikkelingen de Cloese     Uitbreiding Lochem Oost     Visie Wonen & Werken      

 


De Stentor, 26 juni 2010

    Klik op artikel voor vergroting


Persbericht stichting Mooi Lochem, 24 juni 2010

 

Lochem wil opnieuw het buitengebied aantasten en neemt tegelijkertijd een onaanvaardbaar groot financieel risico. Het college heeft de raad voorgesteld om in te stemmen met de aankoop van enkele percelen ten behoeve van bedrijventerrein Diekink voor een zeer fors bedrag (€ 3.7 miljoen). Voor dit bedrag kan ongeveer de helft van het benodigde terrein (13 Ha) worden aangekocht.

De Raad heeft bij de vaststelling van de Startnotie Diekink 2 jaar geleden besloten om akkoord te gaan op voorwaarde dat nut en noodzaak eerst moet worden aangetoond. Tot op heden heeft het college dit niet gedaan, althans niet in het openbaar. Meer recente ontwikkelingen, ook in onze regio, geven aan dat er ruim voldoende mogelijkheden voor nieuwe bedrijven voorhanden zijn op bestaande terreinen in onze gemeente. Wij zijn van mening, dat de gemeente de beperkte financiële middelen moet aanwenden voor zaken die nu spelen en die het leven en welzijn van de inwoners in alle kernen en in het buitengebied in onze gemeente tenminste op peil houden en mogelijk verbeteren.

Stichting Mooi Lochem vindt het onaanvaardbaar dat weer een flink stuk buitengebied wordt opgeofferd voor een bedrijventerrein. Het bedrijventerrein Diekink is gepland tussen de spoorlijn en de Rossweg. Het huidige bedrijventerrein Aalsvoort heeft natuurlijke barrières. Diekink daarentegen heeft aan de noordzijde geen natuurlijke barrière. Bedrijfsgebouwen op Diekink zullen van grote afstand zichtbaar worden, waardoor ons waardevolle buitengebied over en veel groter gebied dan alleen Diekink ernstig wordt verrommelt. De druk die een bedrijventerrein met zich brengt op de directe omgeving vinden wij ook onaanvaardbaar. Ontsluiting zou moet plaats vinden op de kruising Rossweg – Ampsenseweg – Rengersweg.. De entree van Lochem, nu nog landelijk, zal ingrijpend veranderen en er zeker niet fraaier op worden. Als dit plan doorgaat wordt Lochem zowel voor de inwoners als ook voor toeristen weer een stuk minder aantrekkelijk.

Op maandag 28 juni is er het Ronde Tafel Gesprek over dit onderwerp en tijdens de raadsvergadering op 5 juli zal de raad beslissen of weer gemeenschapsgeld wordt aangewend voor mogelijk nutteloze ambities van het college.

Zie ook http://diekink.googlepages.com

 


 

Aankoop grond

 

B&W Lochem willen voor € 3.7 miljoen grond aankopen voor onnodig bedrijventerrrein in buitengebied.

 

Zie voor meer informatie:     http://sites.google.com/site/diekink/

 


Bedrijventerrein Diekink

In februari 2008 heeft de Gemeenteraad besloten het voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Diekink beschikbaar te stellen. De volgende stap voor de realisatie van dit zeer grote bedrijventerrein is een startnotitie met hierin de programmatische kaders waarbinnen de ontwikkeling kan plaatsvinden. De behandeling van deze startnotitie staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 mei. Als de raad deze startnotitie goedkeurt kan de gemeente overgaan tot aankoop van de noodzakelijke gronden.

Het bedrijventerrein Diekink is gesitueerd over het spoor gezien vanaf Aalsvoort en wordt begrensd door de Rossweg. Een zeer groot terrein van maximaal 50 Ha is in de ogen van het college van Lochem noodzakelijk om voor de komende 12 jaar te kunnen voldoen aan de vraag.

Op maandag 28 april vond het Ronde Tafel Gesprek plaats waar burgers hun mening kenbaar konden maken aan het college en raadsleden. De omwonenden, Stichting Milieurecht de Graafschap en Stichting Mooi Lochem trokken gezamenlijk op om de raad ervan te overtuigen, dat dit bedrijventerrein op dit moment absoluut niet nodig is, een enorme negatieve invloed heeft op het fraaie buitengebied aan de noordzijde van Lochem (Groot Dochteren) en de entree van Lochem vanuit het noorden onherstelbaar zal beschadigen. Evenals tijdens de discussies over uitbreiding van de woningbouw in onze Gemeente stellen wij ook nu weer nut en noodzaak aan de orde. De argumenten van het college berusten naar onze mening op ondeugdelijke en verouderde rapporten. De aanwezige raagsleden deelden onze mening en hebben de verantwoordelijke wethouder opgedragen zijn huiswerk over te doen. Gezien de korte tijdsspanne wordt verwacht dat de wethouder deze nieuwe gegevens niet op tijd gereed zal hebben voor behandeling in de raad op 19 mei.

Om het voor u overzichtelijk te maken hebben wij alle informatie over Diekink verzameld op een aparte website http://diekink.googlepages.com/

Wij stellen het op prijs indien u ook uw mening laat horen of een dergelijk omvangrijk bedrijventerrein in ons mooie buitengebied moet verrijzen. Een bedrijventerrein, dat een enorme negatieve invloed zal hebben op het zicht op Lochem vanuit het noorden.

Reacties aan: info@mooilochem.nl

 

Klik op het linker artikel voor een vergroting

 


 

Start ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@mooilochem.nl.  Laatst bijgewerkt: 29 mei 2011